Nieuws

  • Bekijk onze diensten op deze nieuwe website

    Bekijk onze diensten op deze nieuwe website

    Lees meer
Meer nieuws

MBR Installaties

Een kwaliteitsmembraan dat zich ruimschoots in de praktijk heeft bewezen in een totaal nieuwe setting met de volgende voordelen:

• Robuuste uitvoering met zeer geringe eisen aan voorbehandeling;

• Flexibel in maatvoering (ook als IBA uitvoerbaar);

• Minimale regeltechniek;

• Prijsgunstig in aanschaf en exploitatie;
 

Optimalisatie IBA-systeem:

Het meest toegepaste IBA-systeem werkt op basis van actief slib. De werking is gebaseerd op biologie welke los in het water aanwezig is en d.m.v. bezinking (zwaartekracht) van het gezuiverde water gescheiden wordt en zodoende teruggevoerd kan worden naar het begin van de installatie. De mate van bezinking is afhankelijk van vele factoren en is vaak een probleem bij de wisselende samenstelling en hoeveelheid belasting bij een IBA-systeem.

Zelfs een IBA-systeem die het heel erg goed doet mag wettelijk gezien nog vrij veel zwevende stof (= biologie) lozen. De ervaring leert dat de meeste IBA-systemen in de praktijk ook inderdaad redelijk veel zwevende stof lozen. Dit is zeker het geval bij systemen die structureel niet voldoen aan de norm of een calamiteit gehad hebben.

Ook het te laat plegen van onderhoud (= slib verwijderen) kan een oorzaak zijn van een overmatige slib uitspoeling.

Bij lozingen op stilstaand en/of ondiep water kan dit na verloop van tijd een vies beeld en zelfs overlast veroorzaken. In geval van bodemlozing is het probleem nog groter, want de infiltratievoorziening kan volledig dichtslibben zodat deze vervangen moet worden. Afhankelijk van de wijze van het infiltreren en de gekozen dimensies voor de voorzieningen kan dit al heel erg snel gebeuren. De ervaring leert dat infiltratievoorzieningen over het algemeen te klein gedimensioneerd worden.

 

Rekenvoorbeeld

worst case gemiddelde lozing bij voldoen aan norm:

Gezin van 3 personen.

Waterverbruik 150 per persoon per dag.

Norm voor zwevende stof steekmonster 60 mg/l

3 x 150 =  effluent per dag

450 x 60 = 27.000 mg zwevende stof / dag =  per dag

365 x 27 =  zwevende stof per jaar.

 

Voor de beeldvorming betekent dit het volgende: De beluchtingsruimte van een actief slib installatie heeft een gemiddeld  drogestofgehalte van ca.  / liter. Dit betekent dat er ca.  actief slib uit de beluchtingsruimte per jaar de bodem in geloosd wordt.

Door bezinking ingedikt slib bevat ca. 3% droge stof. (erg dik slib). Dit komt neer op een lozing van ca.  ingedikt slib.

Dit betekent ofwel dat een infiltratievoorziening al snel te klein is of dat de norm voor zwevende stof erg hoog is. In ieder geval zijn de problemen omtrent het infiltreren in de bodem hier goed mee te verklaren. Ook in geval van een lozing op een stilstaand of ondiep oppervlaktewater wordt het er niet mooier op.

Van der Werff Watertechniek kan de meest gangbare en meest toegepaste IBA-systemen in Nederland op een eenvoudige wijze ombouwen tot een MBR installatie. Het enige graafwerk dat in dat geval gedaan moet worden is een kleine sleuf voor nieuw aan te brengen luchtleidingen. In die gevallen waar de slangen door een goede mantelbuis zijn gelegd is zelfs dat misschien niet eens nodig.

Het door van der Werff Watertechniek ontwikkelde MBR systeem kan via het mangat in de beluchtingsruimte van het bestaande systeem geplaatst worden. Door een eigen productie kan het formaat van de platen eventueel zelfs aangepast worden aan het beschikbare formaat van het bestaande systeem. Het MBR systeem wordt, zoals ook het geval is bij de meeste compact IBA-systemen, volledig met lucht bediend.

De membranen geven een volledige scheiding tussen slib en water zodat er geen slib meer geloosd wordt. De capaciteit van het systeem wordt vergroot omdat er meer slib in het systeem gehouden wordt en ook de hoeveel slib in de installatie groter kan en mag zijn. In de gevallen waar de installatie onder- of zeer wisselend belast wordt en het slib niet wil bezinken wordt slib vastgehouden en is er een biologische werking.

De bandbreedte van de installatie wordt vergroot en er is een absolute scheiding tussen slib en water. Daarnaast worden de resultaten op zuurstofvragende stoffen ook beter.

Standaard IBA-systeem:

In gevallen waar het vooraf al bekend is dat het om een wisselende belasting of een moeilijke lozing gaat kan op voorhand al standaard voor een MBR gekozen worden. Van der Werff watertechniek levert standaard installaties in verschillende capaciteiten.


 

 

Nieuws

  • Bekijk onze diensten op deze nieuwe website

    Bekijk onze diensten op deze nieuwe website

    Lees meer
Meer nieuws